کامران رادمنش

سمت سازمانی : کارشناس فرهنگی

نام و نام خانوادگی:  کامران رادمنش

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس مستقیم:

شماره تماس داخلی1159 :

فکس :-

پست الکترونیک  :kamran27362@yahoo.com

مکان اسقرار واحد : خانه فرهنگ