عباس مروجی

سمت سازمانی : کارشناس مسئول کانون های فرهنگی و تشکل های اسلامی

نام و نام خانوادگی:  عباس مروجی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 

شماره تماس مستقیم:

شماره تماس داخلی :

فکس :-

پست الکترونیک  :

مکان اسقرار واحد : خانه فرهنگ