طیبه محمودیان

سمت سازمانی : رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی:  طیبه محمودیان

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد تاریخ

شماره تماس مستقیم:

شماره تماس داخلی2139 :

فکس :-

پست الکترونیک  :

مکان اسقرار واحد : خانه فرهنگ