« بازگشت

کسب رتبه 4 توسط دانشجویان نقشه برداری دانشگاه بجنورد در مسابقات ژئولیگ

کسب رتبه 4 توسط دانشجویان نقشه برداری دانشگاه بجنورد در مسابقات ژئولیگ


کسب رتبه 4 توسط دانشجویان نقشه برداری دانشگاه بجنورد در مسابقات ژئولیگ دانشگاه خواجه نصیر آقایان : دازی ،ولی پور و چکاک ورودی94