« بازگشت

مراسم احیای نیمه شعبان در محل مسجد الرضا (ع) دانشگاه بجنورد برگزار شد.

مراسم احیای نیمه شعبان در محل مسجد الرضا (ع) دانشگاه بجنورد برگزار شد.


مراسم احیای نیمه شعبان در محل مسجد الرضا (ع) دانشگاه بجنورد برگزار شد.