« بازگشت

حضور دانشجویان دانشگاه بجنورد در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

حضور دانشجویان دانشگاه بجنورد در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران


حضور دانشجویان دانشگاه بجنورد در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

-دانشجویان دختر دانشگاه بجنورد صبح پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه 98 از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند.

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد به منظور تشویق دانشجویان به استفاده از منابع مرتبط با موضوعات درسی و ترویج علاقه به کتابخوانی  در میان آناان ، برای دانشجویان دختر رشته های مختلف این دانشگاه به همراه دو نماینده از این مرکز امکان بازدید و استفاده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را فراهم نمود.

در این بازدیدکه در مدت یک روز انجام شد؛ دانشجویان از نمایشگاه کتاب دیدن نموده و کتاب های مورد نیاز خود را خریداری کردند.