« بازگشت

برگزاری اردو باباامان به مناسبت ماه مبارک رمضان مورخ 98/2/17 با حضور 70نفر از دانشجویان سرای دانشجویی پردیس برگزار شد.

برگزاری اردو باباامان به مناسبت ماه مبارک رمضان مورخ 98/2/17 با حضور 70نفر از دانشجویان سرای دانشجویی پردیس برگزار شد.


برگزاری اردو باباامان به مناسبت ماه مبارک رمضان مورخ 98/2/17 با حضور 70نفر از دانشجویان سرای دانشجویی پردیس برگزار شد.