« بازگشت

اولین جلسه از سلسله کارگاه های استخدام پذیری

اولین جلسه از سلسله کارگاه های استخدام پذیری


اولین جلسه از سلسله کارگاه های استخدام پذیری  که با استقبال خوب و تاثیرگذار دانشجویان برگزار شد.