پرسنل امور فرهنگی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

شماره تماس داخلی

عکس پرسنلی

1

عباس مروجی

مدیر برنامه ریزی فرهنگی واجتماعی

1166

2

طیبه محمودیان

رئیس گروه حمایت پشتیبانی فرهنگی واجتماعی

2139

3

 کامران رادمنش

 کارشناس کانون های فرهنگی

1159

4

سید حسن عسگری  

کارشناس انجمن های علمی و نشریات دانشگاهی

2138