سرپرست مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

 

 

 

سمت سازمانی:  سرپرست مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی : عباس مروجی

شماره تماس مستقیم : 32284621                                                                                             

شماره تماس داخلی : 1166

فکس :-

پست الکترونیک :

مکان اسقرار واحد : خانه فرهنگ

 

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد براساس اسناد فرهنگی بالا دستی و ضرورت سیاست گذاری ، ساماندهی ، برنامه ریزی راهبردی و نظارت بر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه پایه گذاری شده است . حوزه فعالیت این مدیریت، در سطح دانشگاه و گستره مخاطبان آن اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی ، و دانشجویان است .

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد با سرلوحه قراردادن سه اصل معنویت ، اخلاق و خردگرایی در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های زیر مشارکت می کند :

-        برنامه ریزی های راهبردی در حوزه فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر انجام آنها ؛

-        فراهم آوردن بسترها و تسهیلات لازم برای انجام برنامه های فرهنگی و اجتماعی و فوق برنامه ؛

-        فراهم آوردن زمینه های همکاری میان نهادهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با سازمان های دولتی و مردم نهاد فرهنگی و اجتماعی ؛

-        بررسی و شناسایی آسیب ها و چالش های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و برنامه ریزی برای اصلاح و  رفع آن ها؛

-        گسترش فرهنگ ایرانی – اسلامی در فضای دانشگاه؛

-        حمایت از دانشجویان فعال در عرصه های فرهنگی و اجتماعی در قالب کانون های فرهنگی ، انجمن های علمی ، و تشکل های دانشجویی ؛

-        برگزاری اردوها ، جشنواره ها ، نمایشگاه ها ، و دیگر امور فوق برنامه دانشگاهی .