نسرین آدینه

سمت سازمانی : کارشناس فرهنگی خوابگاه ها

نام و نام خانوادگی:  نسرین آدینه

مدرک تحصیلی :کارشناس علوم اجتماعی

شماره تماس مستقیم:

شماره تماس داخلی2138 :

فکس :-

پست الکترونیک  :

مکان اسقرار واحد : خانه فرهنگ