کسب رتبه عالی عفاف و حجاب توسط دانشگاه بجنورد

کسب رتبه عالی عفاف و حجاب توسط دانشگاه بجنورد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، بنابر بازرسی‌های ستاد راهبری و هماهنگی اجرای برنامه‌های عفاف و حجاب از دستگاه‌های اجرایی استان در خصوص اقدامات و عملکرد سال ۹۸ ستاد  صیانت از حریم امنیت عمومی «عفاف و حجاب»، دانشگاه بجنورد با دریافت امتیاز ۹۰/۳ در بخش وظایف درون سازمانی و ۹۴/۳ در بخش وظایف برون سازمانی موفق به کسب رتبه عالی در بین دستگاه‌های اجرایی استان گردید.