دومین دوره آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان هنری

دومین دوره آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان هنری


 

احتراماً، به پیوست دومین آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزاری هنری در دو سطح مستعدین برتر به آدرس sina.bmn.ir  فراهم می باشد.