اردوی جهادی خواهران دانشگاه بجنورد

اردوی جهادی خواهران دانشگاه بجنورد


 

اردوی جهادی خواهران دانشگاه بجنورد دهستان شیرین سو 5 تا 15 شهریور ماه 1398