نشریات دانشجویی

ردیف نام نشریه صاحب امتیاز مدیر مسؤول دوره انتشار وضعیت
1 شارستان انجمن علمی مهندسی شهرسازی امین هراسانی گاهنامه فعال
2 دیدگاه انجمن اسلامی مصطفی عزیزی گاهنامه فعال
3 گره انجمن علمی مهندسی معماری شهریار جنگجو گاهنامه فعال
4 مص انجمن علمی مهندسی صنایع محمدحسین باقری فصلنامه فعال
5 عمرانیسم انجمن علمی مهندسی عمران جواد زرین فام فصلنامه فعال
6 CSM انجمن علمی مهندسی کامپیوتر سعید نوری زاده گاهنامه فعال
7 ورنال انجمن علمی مهندسی نقشه برداری سیدرضا حسینی گاهنامه فعال
8 اقتصاد روز انجمن علمی اقتصاد رضا اسکندری گاهنامه فعال
9 نکته ها بسیج اساتید امیدرضا دهقان گاهنامه فعال
10 تلنگر کانون مسجد مریم زرین گاهنامه فعال
11 برگ نو انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی رضا سعیدی گاهنامه فعال
12 من انقلابی ام بسیج دانشجویی حسین اکبری گاهنامه فعال
13 MCH انجمن علمی مهندسی شیمی مطهره آذرسا گاهنامه فعال
14 سینرژی انجمن علمی مهندسی مکانیک بهاره احمدی گاهنامه فعال
15 هونور انجمن علمی ارتباط تصویری مجتبی ملاکی گاهنامه فعال
16 پتانسیل انجمن علمی مهندسی برق محمد رضوی گاهنامه فعال
17 راهبرد انجمن علمی مدیریت حمید یزدان پناه هفته نامه فعال
18 شاهد کانون شاهد و ایثارگر آتنا شکاری گاهنامه فعال
19 بی حسابان انجمن علمی حسابداری مریم قربانی گاهنامه فعال
20 خط روشن هیأت دانشجویی المهدی علی ولی پور گاهنامه فعال
21 درایت --- رسول پیروز گاهنامه غیرفعال
22 ما هستیم --- میلاد سالمی دو هفته نامه غیرفعال