معرفی انجمن

با همکاری عده ای از مسئولین دانشگاه و تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاه و به منظور استمرار و ارتباط دانشجویان با دانشگاه و ارتقاء توانمندی ایشان بعد از فراغت از تحصیل و بهره مندی از سرمایه های علمی فارغ التحصیلان این دانشگاه در راستای توسعه فرهنگی؛ اجتماعی و اقتصادی کشور، پیشنهاد تأسیس انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه بجنورد ارائه شد. پس از برگزاری جلسات متعدد، این انجمن فعالیت خود را با حمایت های مسئولین آغاز نمود و اساسنامه این انجمن با نام " اساسنامه انجمن دانش آموختگان دانشگاه بجنورد "  در تاریخ 1395/03/17 به تایید هیات رئیسه محترم دانشگاه رسید.

انجمن دانش آموختگان دانشگاه بجنورد، نهادی است غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی و در ارتباط با دانشگاه که به عموم فارغ التحصیلان و اعضاء هیات علمی دانشگاه بجنورد تعلق دارد. این  انجمن از هیچ محلی بودجه دریافت نمی کند و منابع مالی خود را از طریق دریافت حق عضویت، دریافت کمک های مالی و نیز درآمد حاصل از انجام فعالیتهای مختلف در راستای اهداف انجمن تامین می کند. اقدام اعضاء برای عضویت و نیز پرداخت کمک های مالی باعث رشد انجمن و گسترش فعالیت های آن می شود. علاوه بر آن  اعضای انجمن می توانند از تسهیلات  آن بهره مند و از تخفیف برنامه های مختلف انجمن برخوردار شوند.