نمایشگر یک مطلب

 

 دکترمجتبی مجرد

 سمت :مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 

 شماره تماس : 2137-32284621

 مکان استقرارواحد : خانه فرهنگ 

  

 طیبه محمودیان

 سمت : رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی 

 شماره تماس :  2139-05832284620

 مکان استقرار واحد : خانه فرهنگ

 یاسر طالبی

 سمت : کارشناس مسئول انجمن های علمی و نشریات دانشجویی

 شماره تماس : داخلی 2141

 مکان استقرار واحد : خانه فرهنگ 

 عباس مروجی

 سمت : کارشناس کانون های فرهنگی و تشکل های اسلامی

 شماره تماس : 2140 -05832284620

 مکان استقرار واحد : خانه فرهنگ

 نسرین آدینه

 سمت : کارشناس فرهنگی خوابگاه ها

 شماره تماس : 2138-05832284621

 مکان استقرار واحد : خانه فرهنگ

 

 

کامران رادمنش

سمت: کارشناس فرهنگی

شماره تماس:

مکان استقرار واحد : خانه فرهنگ