نمایشگر یک مطلب

از اهداف انجمن تقویت شبکه ارتباطی میان هزاران فارغ التحصیل که در مناطق مختلف جغرافیایی پراکنده شده اند، می باشد که در نتیجه آن زمینه مناسبی برای تبادل اطلاعات، تجربیات و همکاری های مشترک بین آنها فراهم می شود. با تحکیم ارتباط فارغ التحصیلان با دانشگاه، بازخورد خروجی های دانشگاه در دسترس دانشگاه قرار می گیرد و زمینه ارتباط صنعت با دانشگاه فراهم می گردد و در ساختاری بزرگتر، تسهیل ارتباط میان مراکز کار و کارآفرینی با فارغ التحصیلان متخصص، موجب گسترش زمینه های کسب کار در جامعه می شود. از سوی دیگر فارغ التحصیلان دانشگاه می توانند با حمایت مالی و معنوی از دانشگاه موجب رشد و توسعه‌ روز افزون دانشگاه شوند و آن را به دانشگاهی ایده آل برای تحصیل فرزندان خود و جامعه تبدیل کنند.انجمن نیز با انجام فعالیتهای اجتماعی به ویژه برنامه‌های خانوادگی به رشد فرهنگ اجتماعی فارغ التحصیلان و جامعه کمک خواهد نمود.