انجمن های علمی

انجمن علمی ادبیات 

انجمن علمی ادبیات شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری کارگاه های شعر و داستان، بزرگداشت های شخصیت های بزرگ ادبی، برگزاری شب های شعر و مانند این ها اشاره نمود.

2- انجمن علمی اقتصاد 

انجمن علمی اقتصاد شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری نشست های اقتصادی و تحلیلی، کلاس های مرتبط با مسایل بورس، نمایشگاه دستاوردهای اقتصادی و مانند این ها اشاره نمود.

3- انجمن علمی آمار 

انجمن علمی آمار شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

4- انجمن علمی مهندسی برق

انجمن علمی مهندسی برق شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری دوره های آموزش مختلف در خصوص وسایل الکترونیکی، نشست های تخصصی مرتبط، فراهم آوردن شرکت دانشجویان در دوره های آموزشی و مانند این ها اشاره نمود.

5- انجمن علمی تربیت بدنی 

انجمن علمی تربیت بدنی شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری دوره های آموزشی رشته مختلف ورزشی، کارگاه های تندرستی، دوره های آموزشی داوری در سطوح مختلف و مانند این ها اشاره نمود.

6- انجمن علمی حسابداری 

انجمن علمی حسابداری شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری کارگاه های آموزشی حسابرسی، دوره های آموزشی مرتبط با دفترکل نویسی، دوره های آموزشی نرم افزارهای مختلف حسابداری  و مانند این ها اشاره نمود.

7- انجمن علمی حقوق 

انجمن علمی حقوق شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری کارگاه های حقوقی در مسایل مختلف، فراهم آوردن امکان  بازدیدهای دانشجویی از مراکز مرتبط، برگزاری نشست های حقوقی در مسایل روز و مانند این ها اشاره نمود.

8- انجمن علمی روانشناسی 

انجمن علمی روانشناسی شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

9- انجمن علمی ریاضی

انجمن علمی ریاضی شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری مسابقات مختلف ریاضی، برگزاری کارگاه های آموزشی در سطوح مختلف، نشست های تخصصی مرتبط، فراهم کردن شرایط حضور دانشجویان در مسابقات مختلف منطقه ای و کشوری و مانند این ها اشاره نمود.

10- انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی

انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

11- انجمن علمی مهندسی شهرسازی 

انجمن علمی مهندسی شهرسازی شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری مسابقات مختلف در حوزه های شهری با همکاری نهادهایی مانند شورای اسلامی شهر و شهرداری، کارگاه های آموزشی و ترویجی، نشست های تخصصی حوزه های مربوط و مانند این ها اشاره نمود.

12- انجمن علمی مهندسی صنایع

انجمن علمی مهندسی صنایع شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری مسابقات مختلف در سوطح مختلف دانشگاهی و استانی، برگزاری دوره های آموزشی در مبحث صنایع، برگزاری بازدیدهای مختلف از کارخانه ها و مانند این ها اشاره نمود.

13- انجمن علمی صنایع دستی 

انجمن علمی صنایع دستی شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری کارگاه های مختلف هنری، حضور در نمایشگاه های مختلف هنری در استان، نشست های آموزشی و تحلیلی هنری و مانند این ها اشاره نمود.

14- انجمن علمی علوم کامپیوتر 

انجمن علمی علوم کامپیوتر شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری کارگاه های آموزشی، نشست های تخصصی، دوره های آموزشی تحلیلی و مانند این ها اشاره نمود.

15- انجمن علمی مهندسی عمران 

انجمن علمی مهندسی عمران شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری مسابقات مختلف مرتبط با رشته مهندسی عمران از جمله مسابقات سازه های ماکارونی، سیستم های معلق، برگزاری دوره های آموزشی نرم افزارهای مرتبط، نشست های تخصصی مهارتی و مانند این ها اشاره نمود.

16- انجمن علمی فیزیک

انجمن علمی فیزیک شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری دوره های آموزشی، نشست های تخصصی، برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری بزرگداشت های خاص و مانند این ها اشاره نمود.

17- انجمن علمی ارتباط تصویری 

انجمن علمی ارتباط تصویری شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری مسابقات مختلف در حوزه های مختلف این رشته، برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری ورکشاپ های تخصصی و مانند این ها اشاره نمود.

18- انجمن علمی مدیریت بازرگانی 

انجمن علمی مدیریت شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری کارگاه های مختلف در حوزه های مختلف مدیریت، نشست های آموزشی و تخصصی حوزه های مدیریت، برگزاری بازدیدهای مرتبط از مراکز مدیریتی و صنعتی و مانند این ها اشاره نمود.

19- انجمن علمی راهنمایی و مشاوره 

انجمن علمی راهنمایی و مشاوره شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری کارگاه های مهارتی اجتماعی، نشست های تخصصی مشاوره، همکاری با مراکز مشاوره در سطح استان و مانند این ها اشاره نمود.

20- انجمن علمی مهندسی معماری 

انجمن علمی مهندسی معماری شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری دوره های آموزشی مختلف معماری، نشست های تخصصی در حوزه های مختلف، همکاری با مراکز مختلف استانی و مانند این ها اشاره نمود.

21- انجمن علمی مهندسی مکانیک 

انجمن علمی مهندسی مکانیک شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری مسابقات مختلف مرتبط از جمله مسابقات موشک های آبی، تشکیل گروه های تخصصی کارجمعی از جمله رباتیک، بازدیدهای مختلف دانشجویی از مراکز مرتبط و مانند این ها اشاره نمود.

22- انجمن علمی مهندسی کامپیوتر 

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری دوره های آموزشی برنامه نویسی در حوزه های گوناگون، نشست های تخصصی و کارگاه های متناسب حوزه امنیت اطلاعات، برگزاری مسابقات مختلف در حوزه های مرتبط و مانند این ها اشاره نمود.

23- انجمن علمی مهندسی شیمی

انجمن علمی مهندسی شیمی شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری کارگاه های مرتبط، بازدیدهای دانشجویی از مراکز صنعتی و آموزشی، همکاری در همایش های مختلف استانی و ملی و مانند این ها اشاره نمود.

24- انجمن علمی نقشه برداری 

انجمن علمی مهندسی نقشه برداری شامل 5 نفر عضو اصلی شورای مرکزی و دو نفر علی البدل است که با انتخابات سالانه، از میان دانشجویان رشته مذکور انتخاب می شوند.

از جمله فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری دوره های آموزشی مرتبط در سطوح مختلف تئوری و عملی، نشست های آموزشی و تخصصی در مباحث مربوط، برگزاری دوره های آماده سازی دانشجویان برای ادامه تحصیل  و مانند این ها اشاره نمود.