حمایت و پشتیبانی

شرح وظایف گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

- حمایت از طرح های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه.

- حمایت از طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و هنری.

- تقویت، توسعه و فعال سازی گروه های خودجوش دانشگاهی.

- اجرای آموزش های موردنیاز در حوزه فرهنگی و اجتماعی با همکاری واحدهای ذی ربط دانشگاه.

- برگزاری جلسات نقد و مناظره.

- استفاده از فناوری های نوین و متنوع ارتباطی در حوزه فرهنگ.

- ایجاد فضای مناسب رشد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی.

- ترویج الگوهای نوین ارزشی عفاف و حجاب.

- تهیه و ارائه گزارش های مستمر از فعالیت های انجام یافته به مقام مافوق و مراجع ذی صلاح.

- برگزاری و پشتیبانی از اردوهای تابستانی و مسافرت های دسته جمعی دانشجویان و اساتید.

- مجتمع ساختن دانشجویان برای انجام فعالیت های فوق برنامه.

- تشخیص و هدایت استعدادهای دانشجویان در رشته های مختلف هنری.

- تشکیل کلاس های کارآموزی مربیان هنری و درسی یا مربیان گروهی مختلف و ارزشیابی فعالیت های فارغ التحصیلان با هماهنگی واحدهای ذی ربط دانشگاه.

- رسیدگی و سرپرستی کلیه امور فرهنگی در خوابگاه های دانشجویان.

- نظارت بر اجرای کارهای فوق برنامه واحدهای مختلف.

- مطالعه و بررسی طرح های پرورشی سایر کشورها و انطباق آن با طرح های تربیتی کشور.

- تهیه مطالب جهت نشریاتی که برای راهنمایی مؤسسات آموزش عالی و سازمان های مربوط و همچنین مراجع برنامه ریزی آموزشی و اقتصادی و اجتماعی چاپ و منتشر می شود.

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

Copyright 2013 Sahba Software Group

Google


جستجو در سایتجستجو در اینترنت