امـر بـه معـروف و نهـی از منـکر

مقام معظم رهبری : همه باید امر به معروف و نهی از منکر بکنند . امروز امر به معروف و نهی از منکر ، هم مسئولیت شرعی و هم مسئولیت اتقلابی و سیاسی شماست.مسئله امر به معروف و نهی از منکر مثل مسئله نماز یاد گرفتنی است و شما باید بروید و مسائل آنرا یاد بگیرید....

Copyright 2013 Sahba Software Group

Google


جستجو در سایتجستجو در اینترنت