معاونت فرهنگی و اجتماعی

شرح وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آئین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.

- تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.

- ارائه گزارش توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.

- نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.

- برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت های دانشگاه.

- همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه.

- راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی دانشگاه در سطوح استادان، کارکنان و دانشجویان، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط و با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذی ربط.

- تطبیق و اجرای سیاست های راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاهها در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی.

- رصد وضعیت کلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه و همچنین انجام مطالعات و پژوهشهای لازم با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری فعالیت های فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی – ایرانی – انقلابی در همه سطوح دانشگاه و ارائه گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.

- ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی.

- برنامه ریزی به منظور توسعه آموزش های فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آنها.

- فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر دانشگاه به منظور حضور در صحنه های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه.

- اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاداندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی، فرهنگی و سیاسی.

- مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرح ها، پیشنهاد برنامه های لازم و پیگیری وظایف محوله.

- پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آئین نامه ها و اطلاع رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج دانشگاه با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.

- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.

Copyright 2013 Sahba Software Group

Google


جستجو در سایتجستجو در اینترنت