مدیریت برنامه ریزی

شرح وظایف مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

- برنامه ریزی طرح های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه.

- برنامه ریزی طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و هنری.

- راهبری، مدیریت و اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، هنری، قرآنی، دینی، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف دانشگاه.

- گسترش فضای اخلاقی، معنوی و تربیتی در دانشگاه.

- برنامه ریزی، سازمان دهی و زمینه سازی اجرای فعالیت های قرآنی – دینی.

- نظارت و ارزیابی فعالیت ها و برنامه های فرهنگی.

- ایجاد هماهنگی، انسجام و همکاری لازم میان متولیان امور فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه.

- تشکیل گروه های دانشجویی در رشته های مختلف هنری براساس قوانین مصوب.

- تعامل با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور.

- تهیه برنامه های مختلف و تشکیل و ترغیب دانشجویان، اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین شرکت در فعالیت های هنری، اردوها و جشنواره ها.

- انتشار و ترویج ارزش های اسلامی از طریق تهیه منابع سمعی و بصری.

- جمع آوری و فراهم آوردن نشریات هنری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور استفاده دانشجویان و ایجاد آرشیوهای مربوط.

- برنامه ریزی و برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی، زیارتی و هنری برای دانشجویان.

- برگزاری مسابقات داخل دانشگاه و تشویق و ترغیب دانشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری.

- برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجویی با همکاری مسئولین روابط عمومی.

- زمینه سازی و بسترسازی فعالیت های فرهنگی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه، متناسب با اهداف و وظایف فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی.

- تهیه و ارائه گزارش مستمر از فعالیت های انجام یافته به مقام مافوق و مراجع ذی صلاح.

- برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه.

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

Copyright 2013 Sahba Software Group

Google


جستجو در سایتجستجو در اینترنت