نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیسیون ماده (1) آئین نامه ارتقاء

1-شیوه نامه محاسبه امتیازات ماده 1 آئیننامه ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه بجنورد
بند 1- "تدوین کتاب"، "مقاله"و "تولید اثر بدیع و ارزنده هنری" با رویکرد اسلامی در حوزههای فرهنگی،
تربیتی و اجتماعی
توضیح : حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیمسال 4 ؛ حداکثر امتیاز در موضوع: بدون سقف.
-1 آثار بدیع و ارزنده هنری از قبیل آثار و تولیدات نقاشی، خطاطی، فیلم، عکس و سایر تولیدات هنری با مضامین برجسته
دینی و معنوی که انتشار پیدا کرده و یا در نمایشگاه ارائه گردیده است با ارائه مستندات؛ حداکثر 4 امتیاز.
-2 تالیف کتاب با رویکرد اسلامی با مضامین فرهنگی تربیتی و اجتماعی و با ناشر فرهنگی معتبر؛ حداکثر 4 امتیاز.
-3 ترجمه کتاب و یا مقاله با رویکرد اسلامی با مضامین فرهنگی تربیتی و اجتماعی و با ناشر فرهنگی معتبر؛ حداکثر 2
امتیاز.
-4 نوشتن مقاله علمی پژوهشی با رویکرد اسلامی با مضامین فرهنگی تربیتی و اجتماعی؛ حداکثر 3 امتیاز.
-5 سایرمقالات و آثار انتشاریافته )مجموعه مقالات همایشها، مقالات علمی ترویجی، مجلات عمومی، نشریات دانشجویی
دانشگاه، روزنامههای کثیرالانتشار و...( با رویکرد اسلامی با مضامین فرهنگی تربیتی و اجتماعی؛ حداکثر 2 امتیاز.
بند 2- تهیه و تدوین پیوست فرهنگی برای فعالیتها و همکاریهای موثر در اجرای امور فرهنگی بر اساس
سیاستهای کلی برنامههای پنج ساله توسعه و سیاستهای شورای اسلامیشدن دانشگاهها و مراکز
آموزشی
توضیح : حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیمسال 3 ؛ حداکثر امتیاز در موضوع: بدون سقف
تهیه و تدوین پیوست فرهنگی فعالیتها و گزارشهای ارزیابی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی فعالیتهای دانشگاهی که گواهی
انجام آن به تأیید معاونت فرهنگی واجتماعی و یا دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه رسیده باشد؛ حداکثر 3 امتیاز.
بند 3- مشاوره فرهنگی و یا همکاری موثر با تشکلهای قانونمند دانشجویان و اعضای هیأت علمی، طلاب
و نهادهای فرهنگی فعال در "دانشگاه" و یا حوزه علمیه به منظور ترویج فعالیت درحوزه فرهنگ
توضیح : حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیمسال 2 ؛ حداکثر امتیاز در موضوع: بدون سقف
-1 مشاوره به تشکلهای اسلامی دانشجویی و بسیج اعم از بسیج دانشجویی و کارکنان دانشگاه هر 25 ساعت 1 امتیاز؛
حداکثر 2 امتیاز در هر ترم با تائید معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.
-2 فعالیت موثر درتشکلهای اسلامی اعضای هیات علمی و بسیج اساتید دانشگاه هر 55 ساعت 1 امتیاز؛ حداکثر 2 امتیاز
در هر ترم با تأیید دبیر یا مسئول تشکل مربوط.
-3 همکاری موثر با دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه هر 25 ساعت 1 امتیاز؛ حداکثر 2 امتیاز در هرترم با امضاء
رئیس دفتر نهاد در دانشگاه.
بند 4 – استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون فرهنگی دانشگاه
توضیح : حداکثر امتیاز در نیمسال 7/ ؛ حداکثر امتیاز در موضوع 5 امتیاز
بند 5 : مسئولیتپذیری در اصلاح و هدایت نگرشهای مطلوب فرهنگی و مشارکت یا انجام فعالیتهای
فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و یا عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهی )دانشجویان، استادان و کارکنان(
با کسب موافقت موسسه محل خدمت
توضیح : حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیمسال 4 ؛ حداکثر امتیاز در هر موضوع 8
2
1-5 – طراحی، برنامهریزی و مشارکت در امور فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و علمی برای دانشجویان، اعضای
هیات علمی، طلاب و کارکنان
-1 عضویت در کمیتهها و کارگروههای مشورتی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه )با حکم رئیس دانشگاه یا معاون فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه( و بروندانشگاهی با مجوز دانشگاه و تایید معاونت فرهنگی و اجتماعی یا دفتر نهاد مقام معظم رهبری
دانشگاه به ازای هر 25 ساعت فعالیت 1 امتیاز.
-2 ارائه طرحهای خلاقانه و یا مشارکت در برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با تائید معاونت فرهنگی و
اجتماعی و یا دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه به ازای هر 25 ساعت فعالیت 1 امتیاز.
-3 نقش موثر در تاسیس و فعالسازی نهادهای فرهنگی و اجتماعی قانونمند در دانشگاه )عضو موسس تشکلهای اسلامی،
کانونهای فرهنگی، انجمنهای علمی، نشریات فرهنگی، انجمنهای ورزشی، انجمنهای صنفی، مذهبی، خیریه و ...(
با تائید معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛ حسب مورد حداکثر 3 امتیاز.
-3-5 مشارکت در اجرای امور فرهنگی، تربیتی و اجتماعی از جمله مشارکت فعالانه در تشکیل جلسات
هماندیشی اساتید و نشست و جلسات دانشجوئی برای تبیین مباحث و مشکلات و رفع شبهات اعتقادی
و....
-1 مشارکت فعالانه )مشارکت در مباحث و گفتگوها و ...( در جلسات هماندیشی اساتید با تأیید دبیر هماندیشی هر 11
ساعت 1 امتیاز.
تبصره: مشارکت فعالانه در جلسات هماندیشی تشکلهای قانونی که مجوز برگزاری آنها توسط هیأت نظارت بر تشکلهای
دانشگاه صادر گردیده با گواهی دبیر یا مسئول تشکل مربوط و تائید معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز مشمول امتیاز
مذکور میگردد.
-2 مشارکت فعالانه در کرسیهای آزاداندیشی )داوری، ارائه بحث( اعم از کرسیهای دانشجویی و استادی با تأیید معاونت
فرهنگی و اجتماعی هر مورد تا نیم امتیاز و حداکثر 2 امتیاز در نیمسال.
-3 ایراد سخنرانی و تدریس فرهنگی و اجتماعی با تائید معاونت فرهنگی و اجتماعی و یا دفتر نهاد مقام معظم رهبری
5 امتیاز و حداکثر 2 امتیاز در ترم. / دانشگاه هر جلسه تا 25
-4 شرکت در کلاسها و کارگاههای آموزش فرهنگی اجتماعی براساس گواهی صادره از معاونت فرهنگی و اجتماعی و یا
دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه به ازای هر 12 ساعت 1 امتیاز.
-4-5 سایر فعالیتهای مرتبط )عرضه خدمات مشاورهای علمی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی به دانشجویان
و طلاب، حضور مستمر و موثر در مراکز دانشجویی اعم از کانونها، مساجد، خوابگاهها و....(
-1 حضور فعال و مؤثر در اردوهای فرهنگی، زیارتی، جهادی، علمی و ورزشی با تائید معاونت فرهنگی و اجتماعی و یا دفتر
5 امتیاز و حداکثر 1 امتیاز در ترم. / نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه هر مورد تا 5
-2 حضور مؤثر فرهنگی در محیط خوابگاههای دانشجوئی با تائید معاونت فرهنگی و اجتماعی و یا دفتر نهاد مقام معظم
5 امتیاز و حداکثر 1 امتیاز در نیمسال. / رهبری دانشگاه هر مورد تا 25
-3 همکاری اجرائی با نهادهای خیریه و عامالمنفعه دانشگاه )بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه، بنیاد خیریه باران، هیأت
امنای مذهبی دانشگاه، هیأت مدیرههای مساجد و نمازخانههای دانشگاه، صندوق نذورات و خیرات دانشگاه و....( با تائید
5 امتیاز. / معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه هرترم تا 5
-4 ارائه خدمات مشاوره علمی، آموزشی و ورزشی به انجمنهای علمی و کانونهای فرهنگی و سایر مردم نهادهای فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه با تأیید معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به ازای هر 25 ساعت 1 امتیاز.
3
بند 6 _ استمرار در تقید و پایبندی به ارزشهای دینی، فرهنگی، ملی، انقلابی و صداقت و امانتداری با
تأیید کمیسیون تخصصی ذیربط
توضیح : حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیمسال: بدون سقف؛ حداکثر امتیاز در موضوع 5
در سنجش تقیدات و پایبندیها، مقولات جوهری و معنوی در ترازوی اندازهگیری بر امور ظاهری، تشریفاتی، آیینی و مناسکی
ترجیح یابد. به طور مثال ارزشهایی چون صداقت، امانتداری، حسن خلق، فروتنی، ادب، مسئولیتپذیری، حرمت نهادن به شأن
انسانی، پاسداشت ارزشهای دینی، ملی و انقلابی بر تظاهر به آداب و رسوم مذهبی، ملی و سیاسی ترجیح یابد. بر این اساس
ملاکهای لازم برای کسب امتیاز این بند عبارتند از
-1 شهرت یافتن به عنوان چهره مؤثر فرهنگی، مذهبی، انقلابی و ایثارگری؛ تا 1 امتیاز.
-2 ایفای نقش فعالانه و مؤثر در تربیت و رشد دینی، معنوی و اخلاقی، آگاهی بخشی و انتقال مفاهیم و ارزشهای انقلاب
و نظام اسلامی به نسل حاضر با بهکارگیری منطق استوار دین، فطرت، خرد و اخلاق، از طریق پیشگامی در فعالیتهای
1 امتیاز. / فرهنگی مرتبط در دو سطح دانشگاهی و برون دانشگاهی؛ تا 5
-3 اتصاف به ملکات اخلاقی چون فروتنی، مهربانی و حسن خلق، صداقت و اخلاص، درستکاری، امانتداری، وفای به پیمان،
دادگری، مسئولیت شناسی، دلسوزی و تعهد و ... به گونهای که به فرد به مثابه الگویی اخلاقی و عملی، شهرت بخشیده
2 امتیاز. / باشد؛ تا 5
1 در ستون شرح فعالیت به - تبصره 1: اعلام امتیاز مربوط به سه بند فرعی مذکور میبایست درجدول امتیازات مربوط به بند 1
تفکیک ذکر شود.
بند 7- کسب جوائز فرهنگی )در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیتهای فرهنگی و...(
. توضیح : حداکثر امتیاز هر مورد 2 ؛ حداکثر امتیاز در موضوع 8
-1 کسب رتبه در مسابقات و جشنوارههای فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی: رتبه 1 : تا 1 امتیاز ؛ رتبه 2 : تا 75 صدم
امتیاز ؛ رتبه 3 تا نیم امتیاز.
-2 1 امتیاز ؛ / کسب رتبه در مسابقات و جشنوارههای فرهنگی و ورزشی بین دانشگاهی: رتبه 1 : تا 2 امتیاز ؛ رتبه 2 : تا 5
رتبه 3 تا 1 امتیاز.
تبصره : کسب جوایز و تقدیرنامه ویژه فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی با امضاء رئیس دانشگاه و بین دانشگاهی با امضاء معاون
وزیر و بالاتر تا 2 امتیاز.
بند 8- طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسیهای آزاداندیشی، نقد و نظریهپردازی با تائید مرجع
ذیصلاح
. توضیح: حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیمسال 1 تا 2 ؛ حداکثر امتیاز در موضوع 1
تبصره: بر اساس آئیننامه کرسیهای ترویجی مصوب دبیرخانه هیات حمایت از کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره )مورخ
55/8/25 ( امتیاز ناقد و مدیر جلسه در کرسیهای عرضه و نقد دیدگاههای علمی و نیز مدیر جلسه در کرسی مناظره علمی با
گواهی دبیر کرسی و امضاء معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، مشمول امتیاز این بند میشود.
بند 9 - شرکت در کارگاههای دانش افزائی و توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینههای فرهنگی تربیتی
و اجتماعی با ارائه گواهی معتبر)ماده 3 آئیننامه طرح دانشافزائی و توانمندسازی اعضای هیات علمی مصوب جلسه 174
شورای اسلامیشدن دانشگاهها و مراکز آموزشی(
توضیح: امتیاز دورههای معرفتافزائی )ضیافت اندیشه( اساتید بر اساس گواهی صادره از معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه و
. دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه به ازاء هر 11 ساعت 2 امتیاز است. حداکثر امتیاز در هر موضوع 15
4
بند 11 -برگزاری نمایشگاه آثار و کارگاه هنری با رویکرد فرهنگی- اسلامی ایرانی
. توضیح : حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیمسال 2 ؛ حداکثر امتیاز در موضوع 5
تذکر 1 :حداقل امتیاز لازم از بندهای دهگانه فوق 15 و حداکثر امتیاز قابل قبول 35 است.
تذکر 2 : تنظیم صورتجلسه امتیازات مکتبسه از ماده 1 مطابق با فرم پیوست، برای هریک از متقاضیان الزامی است.
51 به تصویب کمیسیون تخصصی ماده 1 آئیننامه ارتقاء دانشگاه بجنورد رسید و مقرر گردید /15/ شیوه نامه حاضر در تاریخ 17
که از تاریخ ابلاغ، به مدت یکسال مبنای امتیازدهی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی موضوع ماده 1 آئیننامه ارتقاء قرار گیرد.
بعد از اتمام مدت مذکور و ارزیابی نتایج اجرا، در صورت لزوم مورد بازنگری کمیسیون تخصصی ماده 1 قرارخواهد گرفت.