نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتیجه انتخابات انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

نتیجه انتخابات انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی با توجه به آرای کسب شده به این صورت اعلام می گردد:
 
به ترتیب آراء:
 
نفر اول آقای محمد خوشنویس
 
نفر دوم آقای مهدی وحدانی
 
نفر سوم  آقای محمد محمدی
 
نفر چهارم خانم نجمه آقایی
 
نفر پنجم خانم مریم گریوانی
 
 
برای اعضای جدید انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی  آرزوی موفقیت داریم.