نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان

جلسه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان شمالی در روز سه شنبه 96/11/10 در دفترمعاون فرهنگی دانشگاه بجنورد برگزار گردید. در این جلسه برضرورت هم افزایی و همکاری دانشگاه ها درانجام برنامه های فرهنگی مشترک تاکید شد و برنامه های گوناگونی در حوزه های آسیب های اجتماعی ، بزرگذاشت دهه فجر و مهارت افزایی مورد بررسی قرارگرفت.