نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید علمی دانشجویان از مجتمع پتروشیمی خراسان

بازدید علمی جمعی از دانشجویان مهندسی صنایع از مجتمع پتروشیمی خراسان