نمایشگر یک مطلب

 

نام ونام خانودگی

تصویر  

 دکترجوادهراتی

 سمت : معاون فرهنگی و اجتماعی 

 شماره تماس : 05832201158

 مکان استقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی - طبقه دوم -معاونت فرهنگی و اجتماعی 

 کامران رادمنش

 سمت : کارشناس معاونت 

 شماره تماس :05832201159

 مکان استقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی - طبقه دوم 

 

 دکترمجتبی مجرد

 سمت :مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 

 شماره تماس : 05832201000

 مکان استقرارواحد : خانه فرهنگ 

  

 طیبه محمودیان

 سمت : رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی 

 شماره تماس : 05832284620

 مکان استقرار واحد : خانه فرهنگ

 یاسر طالبی

 سمت : کارشناس مسئول انجمن های علمی و نشریات دانشجویی

 شماره تماس : داخلی 141

 مکان استقرار واحد : خانه فرهنگ 

 عباس مروجی

 سمت : کارشناس کانون های فرهنگی و تشکل های اسلامی

 شماره تماس : 05832284620

 مکان استقرار واحد : خانه فرهنگ

 نسرین آدینه

 سمت : کارشناس فرهنگی خوابگاه ها

 شماره تماس : 05832284621

 مکان استقرار واحد : خانه فرهنگ